عكس ها

  • هيئت زهير ابن القين فرملاند_12
  • هيئت زهير ابن القين فرملاند_7
  • شب اول محرم ۱۴۴۰ هجری قمری حسینیه زهیر بن القین شهر کارلستاد_2
  • شب اول محرم ۱۴۴۰ هجری قمری حسینیه زهیر بن القین شهر کارلستاد_7
  • هيئت زهير ابن القين فرملاند_4