عكس ها

  • شب اول محرم ۱۴۴۰ هجری قمری حسینیه زهیر بن القین شهر کارلستاد_2
  • شب اول محرم ۱۴۴۰ هجری قمری حسینیه زهیر بن القین شهر کارلستاد_3
  • هيئت زهير ابن القين فرملاند_7
  • هيئت زهير ابن القين فرملاند_11
  • شب اول محرم ۱۴۴۰ هجری قمری حسینیه زهیر بن القین شهر کارلستاد_4