عكس ها

  • هيئت زهير ابن القين فرملاند_5
  • هيئت زهير ابن القين فرملاند_6
  • شب اول محرم ۱۴۴۰ هجری قمری حسینیه زهیر بن القین شهر کارلستاد_2
  • شب اول محرم ۱۴۴۰ هجری قمری حسینیه زهیر بن القین شهر کارلستاد_4
  • هيئت زهير ابن القين فرملاند_7